>> Rezerwacja online <<

REGULAMIN REZERWACJI ONLINE
(obowiązuje od dnia 28.07.2015 r.)
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną
polegającą na korzystaniu przez Klienta z rezerwacji online wizyt wykonywanych przez Joannę Przybylską.
2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn zm.).
3. Regulamin stosuje się w powiązaniu z innymi regulaminami właściwymi dla danego produktu
lub usługi.
4. Każdy może zapoznać się nieodpłatnie z treścią Regulaminu.
5. Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony Klientowi w formie elektronicznej na stronie internetowej www.fashionsolutions.eu/regulamin .
II. DEFINICJE
W Regulaminie pojęcia pisane wielką literą otrzymują znaczenie zgodne z poniższymi definicjami:
III. RODZAJ I ZAKRES USŁUGI
Klient – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do
czynności prawnych, która spełnia wymagania opisane w Regulaminie i korzysta z
Usługi, w szczególności rezerwuje przez internet wizyty w salonie fryzjerskim.

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.

Umowa – oznacza umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, której przedmiotem jest
świadczenie Usługi wskazanej w niniejszym Regulaminie.

Usługa – oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Klienta polegającą na bezpłatnym rezerwowaniu przez internet wizyt w salonie, a szczegółowo określoną w pkt. III Regulaminu.

Usługodawca – oznacza Joannę Przybylską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą
Carpe Diem studio Joanna Przybylska, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra
właściwego do spraw gospodarki. Dane adresowe: ul. Różana 29/6,
63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 6222788813, REGON: 361473285, adres e-mail:
joanna@joannaprzybylska.pl, numer telefonu: 504-497-206 (opłata wg. cennika właściwego
operatora).
Versum – oznacza Sebastiana Maśkę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
BlackSwan Sebastian Maśka (właściciel systemu Versum) z siedzibą w 43-346
Bielsku-Białej przy ul. Młodej Polski 18 NIP: 547-203-80-24, REGON: 241241079
lub system rezerwacji online należący do ww., z którego korzysta Usługodawca w
celu świadczenia Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem.
Strona 1 z 7
1. Na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu, Usługodawca świadczy Usługę
rezerwacji przez internet wizyt w salonie Usługodawcy.
2. Świadczenie Usługi możliwe jest wyłącznie po wprowadzeniu przez Klienta adresu poczty
elektronicznej oraz numeru telefonu komórkowego za pośrednictwem formularza
rejestracyjnego oraz po akceptacji niniejszego Regulaminu.
3. Korzystanie z Usługi jest dobrowolne i bezpłatne.
4. Usługodawca w celu świadczenia Usługi korzysta z systemu rezerwacji wizyt przez internet
udostępnionego przez Versum (ul. Młodej Polski 18, 43-346 Bielsko-Biała, NIP: 547-203-80-24,
REGON: 241241079, www.versum.pl).
IV. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIA UMOWY
1. Umowa zostaje zawarta z chwilą zakończenia procedury rejestracji Klienta, zgodnie z pkt. 5
poniżej na czas nieoznaczony.
2. Umowa wygasa z chwilą wyrejestrowania Klienta.
3. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku:
a. naruszenia przez Klienta przepisów prawa,
b. stwierdzenia, że Klient korzysta z Usługi w sposób sprzeczny z postanowieniami
Regulaminu, w szczególności w przypadku trzykrotnego braku odwołania wizyty wcześniej
zarezerowanej przez Klienta za pośrednictwem systemu rezerwacji online,
c. prowadzenia przez Klienta działań naruszających lub zagrażających bezpieczeństwu
systemu rezerwacji online.
d. braku wpłaty zadatku, który zostaje przypisany do klienta, konkretnej daty oraz godziny.
e. rezerwacji usługi w datach niedostępnych. (możliwość rezerwacji makijaży okolicznościowych 1 dnia miesiąca z 2 miesięcznym wyprzedzeniem. tj. rezerwacji na datę 15 Sierpnia można dokonać od 1 czerwca)
V. REJESTRACJA KLIENTA
1. Do korzystania z Usługi konieczne jest posiadanie unikalnego adresu poczty elektronicznej
oraz telefonu komórkowego oraz rejestracja Klienta w systemie rezerwacji online.
2. Rejestracja Klienta obejmuje następujące kroki:
a. Klient wprowadza wymagane dane (pełne imię oraz nazwisko) i informacje za pomocą formularza rejestracji
zamieszczonego na stronie internetowej Usługodawcy, w szczególności podaje unikalny
adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego,
b. Klient potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu, polityki . RODO, prawidłowość wprowadzonych
danych rejestracyjnych. Niepotwierdzenie przez Klienta zapoznania się i akceptacji treści
Regulaminu powoduje przerwanie procedury rejestracji,
c. Po wpisaniu danych rejestracyjnych i potwierdzeniu akceptacji Regulaminu, Klient otrzyma
w sposób automatyczny na podany w toku rejestracji adres poczty elektronicznej Klienta
wiadomość obejmującą potwierdzenie rozpoczęcia procedury rejestracji oraz odnośnik
(hiperłącze) do podstrony z potwierdzeniem rejestracji,
d. Klient poprzez wejście na podstronę, o której mowa w punkcie powyższym potwierdza
swoją rejestrację, kończąc w ten sposób procedurę rejestracji.
3. Klient może wyrejestrować się w każdej chwili poprzez wejście do systemu rezerwacji online.
4. Wyrejestrowanie, o którym mowa w punkcie powyżej jest równoznaczne z rozwiązaniem
Umowy o świadczenie Usługi.
5. W przypadku zmiany adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego Klient
zobowiązuje się do dokonania aktualizacji, co zapewni możliwość prawidłowego świadczenia
Usługi.
6. Klient zobowiązuje się podać aktywny adres email z którego korzysta systematycznie odczytując wiadomości.

VI. OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY
1. W związku ze świadczeniem Usługi opisanej w niniejszym Regulaminie, Usługodawca
zobowiązany jest do:
a. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,
b. świadczenia Usługi z należytą starannością.
2. W przypadku wystąpienia nieplanowanego braku dostępu do Usługi lub wskutek awarii
systemu rezerwacji online uniemożliwiający rezerwacje wizyty przez Klienta, Usługodawca
zobowiązany będzie do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do przywrócenia
funkcjonalności. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za brak możliwości
korzystania przez Klienta z Usługi oraz jakiekolwiek szkody Klienta spowodowanej brakiem
dostępu do systemu rezeracji online, awarią łączy telekomunikacyjnych, poza przypadkami gdy
do takiego zdarzenia doszłoby z winy umyślnej Usługodawcy.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania adresu poczty elektronicznej Klienta,
który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.
4. Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego świadczenia Usługi. W szczególności
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwę w świadczeniu Usługi spowodowaną
przyczynami technicznymi leżącymi po stronie Klienta lub podmiotu trzeciego, w tym Versum.

VII. OBOWIĄZKI KLIENTA
1. W związku z korzystaniem z Usługi, Klient zobowiązany jest do:
a. przestrzegania postanowień Regulaminu,
b. przestrzegania wszelkich przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz powszechnie
obowiązujących zasad korzystania z sieci internetowej (tzw. netykiety),
c. prawidłowego określenia i aktualizowania danych Klienta, w tym w szczególności
adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórkowego,
d. niezwłocznego informowania Usługodawcy o wszelkich ewentualnych naruszeniach
bezpieczeństwa i problemach związanych z funkcjonowaniem lub korzystaniem z
Usługi,
e. nieprowadzenia jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu systemu
rezerwacji online lub systemów komputerowych osób trzecich,
f. niewykorzystywania systemu rezerwacji online bezpośrednio lub pośrednio do
prowadzenia jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami
zasadami korzystania z internetu, lub naruszających prawa osób trzecich,
g. zapoznawania się ze wszystkimi zmianami Regulaminu.
2. Ponadto, w związku z korzystaniem z Usługi, Klient:
a. oświadcza, iż podane przez niego podczas rejestracji dane są aktualne i zgodne z
prawdą, a w przypadku ich zmiany zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji,
b. wyraża zgodę na prezentowanie przez Usługodawcę w ramach newslettera wszelkiego
rodzaju materiałów reklamowych, informacyjnych, promocyjnych pochodzących od
Usługodawcy.

VIII. WYMAGANIA TECHNICZNE I SZCZEGÓLNE RYZYKA

1. Warunkiem korzystania z Usług jest posiadanie urządzenia umożliwiającego indywidualne
porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych spełniającego
następujące minimalne wymagania techniczne:
a. dostęp do sieci Internet,
b. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, akceptująca pliki typu cookie,
c. posiadanie adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórkowego.
2. Korzystanie z Usług wiąże się z następującym szczególnym ryzykiem:
a. możliwością odnalezienia słabości systemu kryptograficznego i złamania zabezpieczeń
systemu rezerwacji online oraz nieautoryzowanym dostępem do systemu rezerwacji
online,
b. możliwością działania niedozwolonego oprogramowania spyware lub innego
szkodliwego oprogramowania,
c. możliwością wyłudzenia haseł poprzez phishing tj. przesyłanie fałszywych wiadomości
internetowych przypominających autentyczne w celu pozyskania danych osobowych i
informacji.
3. Warunki techniczne opisane w pkt. VIII.1 powyżej są niezbędne do korzystania z Usługi i w
razie ich niespełnienia system rezerwacji online nie będzie działać prawidłowo.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi wynikające z
awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących
poza wpływem Usługodawcy.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Usługi
wynikający z błędnej rejestracji Klienta.
3. Klient ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność na zasadach ryzyka za wszelkie skutki oraz
szkody powstałe po stronie Klienta, Usługodawcy lub innej osoby, związane lub wynikające z
następujących zdarzeń:
a. naruszenia przez Klienta jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu,
b. niewłaściwego wykorzystania przez Klienta z Usługi, w szczególności korzystania z
Usługi w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem lub instrukcjami przedstawionymi w
ramach Regulaminu,
c. nieznajomością przez Klienta przepisów prawa lub wykorzystania przez Klienta Usługi
do działalności sprzecznej z prawem lub dobrymi obyczajami,
d. braku zabezpieczenia systemów informatycznych Klienta.
4. Usługodawca nie kontroluje, nie weryfikuje ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód
wyrządzonych Klientowi lub osobie trzeciej w wyniku lub w związku z korzystaniem przez
Klienta z Usługi, w szczególności Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe lub
związane z:
a. zniszczeniem, uszkodzeniem, przerwami w działaniu systemu rezerwacji online lub
jakiegokolwiek oprogramowania wykorzystywanego przez Klienta,
b. wprowadzeniem do systemu rezerwacji online lub systemu informatycznego Klienta
jakiegokolwiek szkodliwego oprogramowania (np. wirusów) lub danych, w tym
związanym ze zniszczeniem lub uszkodzeniem sprzętu lub oprogramowania Klienta.
5. Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych Klientowi w
związku z wadami (usterkami) systemu rezerwacji online, brakiem działania lub niewłaściwym
działaniem, awariami, w tym brakiem możliwości korzystania lub błędnym działaniem Usługi
spowodowanym brakiem działania lub nieprawidłowym działaniem (np. wadą, awarią) systemu
rezerwacji online lub jakiegokolwiek jego elementu.
6. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą.
7. Wyłączona zostaje odpowiedzialność Usługodawcy za szkodę w postaci utraconych korzyści
Klienta.
8. Przewidziane w Regulaminie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy nie
mają zastosowania w przypadkach, w których ze względu na treść bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa nie jest możliwe wyłączenie lub ograniczenie
odpowiedzialności, w szczególności nie mają zastosowania do szkód wyrządzonych Klientowi
umyślnie.

X. REKLAMACJE
1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi należy składać listownie na adres siedziby
Usługodawcy lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
2. Reklamacje powinna zawierać następujące dane Klienta: imię, nazwisko, adres poczty
elektronicznej podany przy rejestracji oraz opis problemu, jaki pojawił się w związku z
korzystaniem z Usługi.
3. Reklamacje będą rozpatrywane wedle kolejności ich wpływu do Usługodawcy.
4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Usługodawca udzieli Klientowi odpowiedzi w sprawie
reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana w takiej samej formie, w jakiej złożona została
reklamacja na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny Klienta podany przez
niego w reklamacji.
5. W przypadku, gdyby informacje podane w reklamacji wymagały uzupełnienia, Usługodawca
przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Klienta do ich uzupełnienia w wyznaczonym
terminie. W takim przypadku, termin, o którym mowa w pkt. X.4 powyżej biegnie od momentu
otrzymania uzupełnionej reklamacji przez Usługodawcę.

XI. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych odnośnie do danych osobowych Klientów jest Usługodawca,
Joanna Przybylska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Carpe Diem studio Joanna Przybylska
ul. Różana 29/6, 63- 400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 622-278-88-13, REGON:
361473285. Dane przetwarzane są w celu świadczenia Usługi, wyjaśnienia okoliczności
ewentualnego korzystania z Usługi niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi
przepisami prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
2. Dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzedzającym są przetwarzane przez Versum
(Sebastianem Maśką prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą BlackSwan Sebastian
Maśka (właściciel systemu Versum) z siedzibą w 43-346 Bielsku-Białej przy ul. Młodej Polski
18 NIP: 547-203-80-24, REGON: 241241079) w imieniu Usługodawcy na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych, o której mowa w art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie danych
osobowych, oraz wyłącznie w zakresie i w celach określonych we wspomnianej umowie oraz w
niniejszym Regulaminie. Usługodawca zapewnia i gwarantuje, że jest uprawniony do
przetwarzania danych osobowych w zakresie w jakim powierza ich przetwarzanie na rzecz
Versum.
3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia Usługi. Klientowi, którego
dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia lub
wycofania w każdej chwili.
4. Usługodawca informuje, że dane osobowe Klientów nie są udostępniane osobom trzecim.
5. W razie wyrażenia przez Klienta zgody, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w czasie
rejestracji, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w celach marketingowych
oraz przesyłać informacje handlowe na adres poczty elektronicznej. Zgoda na przetwarzanie
danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta
poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta nieprawdziwych
lub błędnych danych, jeśli mimo dołożenia przez Usługodawcę należytej staranności nie będzie
możliwe nawiązanie kontaktu z Klientem.

XII ZAKAZ DZIAŁAŃ BEZPRAWNYCH
1. Klient nie może korzystać z Usługi świadczonej przez Usługodawcę w celach sprzecznych z
przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz powszechnie
przyjętymi zasadami postępowania. W szczególności zabronione jest:
a. korzystanie z systemu rezerwacji online w celu destabilizacji pracy, poufności lub
integralności samego systemu rezerwacji online, innych systemów komputerowych
należących do Usługodawcy lub osób trzecich, naruszenia integralności lub poufności
danych zgromadzonych w takich systemach informatycznych,
b. Klient może korzystać z Usługi wyłącznie w sposób zgodny z jej przeznaczeniem i
funkcjonalnością określoną w Regulaminie.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2015 roku.
2. Klient może otrzymywać na adres poczty elektronicznej podany w procesie rejestracji w
module mailingowym informacje handlowe oraz inne treści o charakterze marketingowym, jeśli
wyrazi na to wymaganą przez prawo zgodę.
3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów
poczty elektronicznej pod rygorem uznania doręczenia na ostatni znany adres za skuteczne.
4. Usługodawca jest uprawiony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w
każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, Usługodawca może dokonać
zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:
a. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących
lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu,
b. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia,
postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego,
mającego wpływ na treść Regulaminu,
c. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności systemu rezerwacji online,
d. wprowadzenia nowych Usług, zmiany zakresu lub charakteru Usług,
e. zmiany warunków technicznych świadczenia Usług,
f. zmiany zakresu działalności Usługodawcy.
5. Usługodawca poinformuje Klienta o planowanych zmianach Regulaminu przesyłając
stosowaną wiadomość na adres poczty elektronicznej Klienta wraz z informacją o planowanych
zmianach postanowień. W przypadku otrzymania od Usługodawcy oświadczenia o zmianie
Regulaminu, Klient uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym,
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianach Regulaminu. Uważa się,
że Klient wyraził zgodę na nową treść Regulaminu, jeżeli nie złożył oświadczenia o
wypowiedzeniu Umowy w tym terminie.
6. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne,
pozostałe postanowienia pozostają w najszerszym dopuszczalnym zakresie w mocy i nadal są
wiążące dla Klienta i Usługodawcy.
7. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność
któregokolwiek z postanowień Regulaminu pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych
postanowień Regulaminu.
8. Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie
zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych.
9. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności stanowiącą załącznik do
Regulaminu.

>> Rezerwacja online <<

YouTube
Facebook
Instagram